Новости проекта
Поздравляем с началом учебного года!

Электронная бібліятэка

Дата: 16 марта 2018 в 00:55, Обновлено 16 марта 2018 в 01:22

ЭЛЕКТРОННАЯ БІБЛІЯТЭКА

Беларускія слоўнікі

http://www.slounik.org/

http://kamunikat.org/k_slouniki.html

І.Ф.Янкоўскі. Беларуская фразеалогія. Фразеалагізмы, іх значэнне і ўжыванне

Тлумачальны слоўнік

Руска-беларуска слоўнік 

Родныя вобразы (тлумачальны)

Этнаграфія

Міфалогія

Чырвоная кніга

Крылатыя афарызмы ў беларускай мове

Беларуская мова. А.К.Гачко., С.В.Асабіна. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. 

Граматычны слоўнік назоўніка

Граматычны слоўнік дзеяслова

Граматычны слоўнік прыметніка, лічэбніка, займенніка, прыслоўя

Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў (М. Клышка)

Слоўнік паронімаў (С. Грабчыкаў)

Слоўнік эпітэтаў беларускай мовы (Н. Гаўрош)

Тлумачальны слоўнік беларускіх прыназоўнікаў (П. Шуба)

Малы руска-беларускі слоўнік прыказак, прымавак і фразем (З. Санько)

Беларуска-рускі слоўнік  у 3 т. (пад рэд. А. Лукашанца)

Беларуска-рускі слоўнік для школьнікаў (А. Булыка)

Беларуска-рускі слоўнік: міжмоўныя амонімы, паронімы і полісемія (В. Выхота)

Самабытнае слова: Слоўнік беларускай безэквівалентнай лексікі (у рускамоўным дачыненні) І, Шкрабы

Беларускія часопісы

https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/

Беларуская інтэрнэт-біблятэка

http://kamunikat.com/halounaja.html

Дадатковы матэрыял

Мапы

Пісьменнікі ў выглядзе міфалагічных істот

Прапануем Вашай увазе спіс літаратуры для пазакласнага чытання

СПІС ЛІТАРАТУРЫ

5 клас

Прыкладны спіс твораў для пазакласнага чытання па беларускай літаратуры ў 5 класе

 • В. Адамчык. “Сонечны зайчык”, “Маці”.

 • Х. К. Андэрсен. “Казкі”.

 • У. Арлоў. “Адкуль наш род”.

 • Беларускія народныя казкі.

 • “Бяздоннае багацце: легенды, паданні, сказы” (уклад. А. Гурскі).

 • Я. Брыль. “Цюцік”.

 • А. Грачанікаў. “Казка пра Івана-ганчара і пачвару цара”.

 • У. Караткевіч. “Чортаў скарб”, “Кацёл з каменьчыкамі”.

 • Якуб Колас. “Што яны страцілі”, “Стары лес”.

 • М. Лупсякоў. “Дняпроўская чайка”.

 • М. Лынькоў. “Міколка-паравоз”.

 • “Прыстань ваўкалакаў: чарадзейныя казкі” (уклад. А. Гурскі).

 • А. Федарэнка. “Шчарбаты талер”.

 • А. Якімовіч. “Рыжык”, “Залатая дзіда”.

Некаторыя творы ў электронным выглядзе можна знайсці тут.

6 клас

Прыкладны спіс твораў для пазакласнага чытання па беларускай літаратуры ў 6 класе

 • У. Бутрамееў «Вялікія і славутыя людзі беларускай зямлі»

 • Віталь Вольскі «Падарожжа па краіне беларусаў»

 • Якуб Колас «Чортаў ка­мень»

 • Янка Маўр «У краіне райскай птушкі: аповесці, апавяданні»

 • I. Навуменка «Вайна каля Цітавай копанкі»

 • Зб. «Ніколі не забудзем»

 • А. Пальчэўскі «Рэкс і Казбек»

 • I. Сяркоў. «Мы з Санькам у тыле ворага»

 • У. Шыцік. "Зорны камень"

 • У. Караткевіч «Лебядзіны скіт»

 • М.Чарняўскі "Страла Расамахі"

Некаторыя творы ў электронным выглядзе можна знайсці тут.

7 клас

Прыкладны спіс твораў для пазакласнага чытання па беларускай літаратуры ў 7 класе

 • В. Адамчык “Урок арыфметыкі”

 • У. Аляхновіч “Першае каханне”

 • Р. Баравікова “Казкі астранаўта”

 • В. Быкаў “Альпійская балада”

 • Л. Дайнека “ Чалавек з брыльянтавым сэрцам”

 • У. Караткевіч “Сівая легенда”

 • У. Ліпскі “ Мы: аповесць пра нашы прозвішчы”

 • І. Навуменка “ Пераломны ўзрост”

 • Л. Рублеўская “Сэрца мармуровага анёла”

Некаторыя творы ў электронным выглядзе можна знайсці тут.

8 клас

Прыкладны спіс твораў для пазакласнага чытання па беларускай літаратуры ў 8 класе

 • “Ад роднае зямлі. Зборнік твораў для пазакласнага чытання”. ШБ (уклад. П. Лявонава, І. Слесарава).

 • В. Адамчык. “Дзікі голуб”.

 • В. Быкаў. “На ўсходзе сонца”, “Дажыць да світання”.

 • А. Дудараў. “Святая птушка”.

 • В. Іпатава. “За морам Хвалынскім”.

 • С. Кавалёў. “Драўляны Рыцар”.

 • В. Казько. “Суд у Слабадзе”.

 • К. Камейша. “Кубак блакіту”.

 • В. Карамазаў. “Прыліпала”.

 • У. Караткевіч. “Лісце каштанаў”.

 • У. Краўчанка. “Таямніца адной выспы”.

 • А. Масарэнка. “На бабровых тонях”.

 • П. Місько. “Грот Афаліны”.

 • М. Мятліцкі. “Чаканне сонца”.

 • М. Стральцоў. “Адзін лапаць, адзін чунь”.

 • І. Чыгрынаў. “Бульба”.

 • Я. Янішчыц. “Зорная паэма”.

Некаторыя творы ў электронным выглядзе можна знайсці тут

9 клас

Прыкладны спіс твораў для пазакласнага чытання па беларускай літаратуры ў 9 класе

 • “Дрэва вечнасці: кніга для пазакласнага чытання” (уклад. В. Кушнярэвіч).

 • "Песня аб паходзе Ігаравым"

 • М. Гусоўскі " Песня пра зубра"

 • "Энеіда навыварат"

 • А. Міцкевіч "Гражына"

 • Ян Баршчэўскі "Шляхціц Завальня або Беларусь у фантастычных апавяданнях"

 • К. Вераніцын "Тарас на Парнасе"

 • В. Дунін-Марцінкевіч "Пінская шляхта"

 • Я. Купала "Раскіданае гняздо"

 • Я. Колас "Новая зямля", "На ростанях" ( кніга першая - "У палескай глушы")

 • Л. Дайнека "След ваўкалака"

 • Э. Ажэшка "Хам"

 • У. Арлоў "Дзень, калі ўпала страла"

 • С. Кавалёў "Трышчан і Іжота"

 • А. Куляшоў "Хамуціус"

Некаторыя творы ў электронным выглядзе  можна знайсці тут

10 клас

Прыкладны спіс твораў для пазакласнага чытання па беларускай літаратуры ў 10 класе

 • Зб. “Беларуская байка” (уклад. Э. Валасевіч).

 • Р. Баравікова. Зб. “Каханне”.

 • Г. Бураўкін. Зб. “Чытаю тайнапіс вачэй”.

 • А. Вярцінскі. Зб. “Хлопчык глядзіць…”.

 • С. Грахоўскі. “Зона маўчання”.

 • А. Грачанікаў. Зб. “Палессе”.

 • Л. Дайнека. “Жалезныя жалуды”.

 • Г. Далідовіч. “Гаспадар-камень”.

 • А. Жук. “Паляванне на Апошняга Жураўля”.

 • А. Звонак. Зб. “Светлацені”.

 • В. Зуёнак. “Маўчанне травы”, зб. “Лета трывожных дажджоў”.

 • В. Казько. “Суд у Слабадзе”, “Хронікі дзетдомаўскага саду”.

 • Е. Лось. Зб. “І каласуе даўгалецце…”.

 • І. Навуменка. “Сасна пры дарозе”.

 • А. Петрашкевіч. “Дагарэла свечачка…”.

 • А. Пісьмянкоў. “Думаць вершы…”

 • І. Пташнікаў. “Найдорф”.

 • А. Пысін. Вершы са зб. “Твае далоні”, “Ёсць на свеце мой алень”.

 • А. Разанаў. Зб. “Вастрыё стралы”.

 • Б. Сачанка. “Апошнія і першыя”.

 • Я. Сіпакоў. Зб. “Веча славянскіх балад”.

 • М. Стральцоў. “Выбранае”.

 • Максім Танк. Зб. “Збор калосся”.

 • І. Шамякін. Зб. “Палеская мадонна”.

 • Я. Янішчыц. Зб. “Маналог вавёркі”.

Некаторыя творы ў электронным выглядзе можна знайсці тут

11 клас

Прыкладны спіс твораў для пазакласнага чытання па беларускай літаратуры ў 11 класе

Паэзія

 • “Галасы вёснаў: сучасная беларуская паэзія”. ШБ (склад. А. Бельскі, У. Дзіско).

 • “Пад сэрцам у Радзімы: сучасная беларуская паэзія”. ШБ (склад. М. Скобла).

 • “Споведзь калосся: беларуская паэзія другой паловы ХХ стагоддзя”. ШБ (склад. А. Бельскі, У. Дзіско).

 • “Сталасць думкі, маладосць душы: зб. паэзіі”. ШБ (склад. М. Мятліцкі).

 • Р. Баравікова. Зб. “Каханне”, “Люстэрка для самотнай”, “Дрэва для райскай птушкі”.

 • Р. Барадулін. “Самота паломніцтва”.

 • Л. Галубовіч. Зб. “Споведзь бяссоннай душы”, “Заложнік цемры”.

 • Ю. Голуб. Зб. “Сын небасхілу”.

 • А. Звонак. Зб. “Светлацені”.

 • В. Зуёнак. Зб. “Лета трывожных дажджоў”, “Чорная лесвіца”,.

 • К. Камейша. Зб. “Твар і душа”, “Азбука любві”.

 • М. Мятліцкі. Зб. “Палескі смутак”, “Замкнёны дом”.

 • П. Панчанка. Зб. “Горкі жолуд”, “Высокі бераг”, “Зямля ў мяне адна”.

 • А. Пісьмянкоў. Зб. “Чытаю зоры”, “Планіда”.

 • А. Разанаў. Зб. “Вастрыё стралы”, “У горадзе валадарыць Рагвалод”.

 • Л. Рублеўская. Зб. “Замак месячнага сяйва”.

 • А. Сыс. Зб. “Пан лес”, “Агмень”.

 • Максім Танк. Зб. “Збор калосся”, “Мой каўчэг”, “Errata”.

 • В. Шніп. Зб. “Балада камянёў”.

 • Я. Янішчыц. Зб. “У шуме жытняга святла”, “Каліна зімы”, “Пачынаецца ўсё з любві…” (на выбар).

Проза

 • В. Адамчык. Раманы “Год нулявы”, “Голас крыві брата твайго”, “І скажа той, хто народзіцца” (на выбар).

 • Я. Брыль. Зб. “З людзьмі і сам-насам”.

 • В. Быкаў. Зб. “Сцяна”.

 • С. Грахоўскі. Апавяданні “Зона маўчання”, “Такія сінія снягі”.

 • Л. Дайнека. Раман “Жалезныя жалуды”.

 • Г. Далідовіч. Раман “Гаспадар-камень”.

 • А. Жук. Аповесць “Праклятая любоў”.

 • В. Казько. Раман “Хроніка дзетдомаўскага саду”, аповесць “Выратуй і памілуй нас, чорны бусел”.

 • В. Карамазаў. Аповесць “Аброчны крыж”, эсе “Зачараваная душа”.

 • Г. Марчук. Раман “Кветкі правінцыі”.

 • І. Навуменка. Аповесці “Любімы горад”, “Вір”.

 • І. Пташнікаў. Раман “Мсціжы”.

 • Б. Сачанка. Аповесць “Родны кут”.

 • Я. Сіпакоў. Зб. “Тыя, што ідуць”.

 • І. Чыгрынаў. Раманы “Плач перапёлкі”, “Апраўданне крыві” (на выбар).

 • І. Шамякін. Аповесць “Ахвяры”, раман “Злая зорка”, аповесці са зб. “Палеская мадонна”, “Пошукі прытулку” (на выбар)

Драматургія

 • А. Дудараў. “Парог”, “Палачанка”.

 • Г. Марчук. “Калі заспявае певень”.

 • А. Петрашкевіч. “Меч Рагвалода”.

 • І. Чыгрынаў. “Следчая справа Вашчылы”.

Некаторыя творы ў электронным выглядзе  можна знайсці тут

ПАДРЫХТОЎКА  ДА ЦЭНТРАЛІЗАВАНАГА ТЭСЦІРАВАННЯ

1. Дапаможнікі для падрыхтоўкі да тэсціравання па беларускай мове

 • Малажай Г.М. Беларуская мова: Дапаможнік для падрыхтоўкі да абавязковага цэнтралізаванага тэсціравання. – Мн.: Аверсэв, 2004.

 • Малажай Г.М. Цэнтралізаванае тэсціраванне: беларуская мова: Тэсты (прыкладныя варыянты) з адказамі. – Мн.: Аверсэв, 2004.

 • Тэсты: Беларуская мова: Матэрыялы для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання / УА Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў. – Мазыр: ТАА “Белы Вецер”, 2003.

 • Цыбульская С.І. Беларуская мова: Вучэбна-трэніровачныя тэсты для падрыхтоўкі да тэсціравання і экзамену. – Мн.: ТетраСистемс, 2005.

 • Цыбульская С.І. Беларуская мова: Інтэнсіўны курс падрыхтоўкі да тэсціравання і экзамену. – Мн.: ТетраСистемс, 2004.

 • Цыбульская С.І. Беларуская мова: 10 – 11-ы класы: Тэсты – 2-е выданне, выпраўленае і дапрацаванае. – Мн.: Сэр-Віт, 2004.

 • Цэнтралізаванае тэсціраванне: Беларуская мова: Зборнік тэстаў / Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў. – Мн.: ПУП “Изд-во Юнипресс”, 2005.

 • Валочка, Г.М., Лаўрэль, Я.М., Язерская, С.А., Беларуская мова: дапаможнік для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання / Г.М. Валочка, Я.М Лаўрэль, С.А.Язерская. – Мінск, “Новое знание”, 2010. – 706 с.

 • Клундук, С.С., Якубук, Н.Р. Беларуская мова: усе складаныя тэмы: тэорыя і практыкаванні / Мінск, “Аверсэв”, 2010. – 156 с.112 с.

 • Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова: аналіз памылак:Аналіз памылак ЦТ 2011 года. Каментарыі да адказаў. Методыка разліку тэставага бала. Трэніровачныя заданні / Рэсп.ін-т кантролю ведаў М-ва адукацыі Рэсп.Беларусь.- Мінск: Аверсэв, 2012, -156 с.

2. Карысныя сайты для падрыхтоўкі да тэсціравання па беларускай мове

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.